Sertifikati

 

Signalna truba tip IST-94

Ovim sertifikatom se potvrđuje da su karakteristike proizvoda usaglašene sa zahtevima sledećih propisa:

JUS N.S3.001 - Električna oprema industrijskih mašina - OPŠTI TEHNIČKI ZAHTEVI I ISPITIVANJA ("Sl.list SFRJ" br. 10/87.)

Preuzmite Sertifikat:   


Ručni javljač požara tip RuJP - 02

Ovim sertifikatom se potvrđuje da su karakteristike proizvoda usaglašene sa zahtevima sledećih propisa:

JUS N.S6.212 - Sistemi za otkrivanje požara i pobuđivanje požarnog alarma u zgradama - Zahtevi za ručne javljače (1993.)

Preuzmite Sertifikat:   


Elektronski regulator obrtaja tip ERO - 1

Ovim sertifikatom se potvrđuje da su karakteristike proizvoda usaglašene sa zahtevima sledećih propisa:

JUS N.S3.001 - Električna oprema industrijskih mašina - OPŠTI TEHNIČKI ZAHTEVI I ISPITIVANJA ("Sl.list SFRJ" br. 10/87.)

Preuzmite Sertifikat:   


Univerzalno plastično kućište tip MODUL 2002

Ovim sertifikatom se potvrđuje da su karakteristike proizvoda usaglašene sa zahtevima sledećih propisa:

JUS N.A5.012 - Dielektrična čvrstoća čvrstih izolacionih materijala prema naponu industrijske frekvencije - Postupci ispitivanja ("Sl.list SFRJ" br. 26/1963.)

JUS IEC 529 - Stepeni zaštite električne opreme ostvareni pomoću zaštitnih kućišta (IP kod)(identičan sa IEC 529:1989)("Sl.list SFRJ" br. 56/95.)

Preuzmite Sertifikat: